Back

★ Hukuk - hukuk ..Hukuk
                                     

★ Hukuk

Usulüne uygun kamu elektrik yetkili organlar tarafından çıkarılmış olan ilişkilerini birbirlerinin birey, toplum ve devlet hukuku ya da hukuk, hareketleri, ya da genel olarak nasıl davranması gerektiğini muhatabı tarafından desteklenen yürürlükteki normlara düzenleyen ve tüm olasılıkları hakkında normatif bir bilim olduğunu göstermek için kullanılmalıdır. Buna ek olarak, toplum ve kişilerarası ilişkiler, kamusal yaşamın akışını düzenlemek, gerektiğinde barışçıl ve güvenli bir şekilde sağlamak, adaleti yönetmek ve devlet tarafından kamu iktidarında yer alan yaptırımlarla desteklenen bir dizi kuraldır. Hukuk, bireysel-toplum-devlet ilişkileri, kamu yararı ve ortak yararın bilincindedir.

Yasama, hukuk sisteminde ve arazi hukuk sisteminde genel bir fark yarattı, ortak hukuk sistemi, Avrupa hukukunun oluşturduğu yargıçların kararları, hukuk sistemine yakın bir yerde gerçekleşir. Dini hukuk tarihinde, laik meselelerin çözümü de dahil olmak üzere, bazı dini ülkelerde önemli bir rol oynamıştır ve hala uygulanmaya devam etmektedir. Dünyanın en popüler dini hukuk dizisi yasadır ve İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerde ana hukuk sistemi olarak uygulanmaktadır.

Hukuk, felsefe, finans, sosyoloji ve hukuk tarihi gibi derslerde kaynak olarak kullanılır. Ayrıca, eşitlik, adalet ve eşitlik, kaynağın başlangıcı ile ilgili önemli tartışmalara neden olur.

                                     

1.1. Etimoloji. Bu kelimenin anlamı. (The meaning of this word)

Hukuk kelimesi, Arapçada "haklar" kelimesinin kökünden gelir ve çoğul حق kelimesidir. Türk Dil Derneği, yasaya göre, "cemaat organizatörü ve devletin yaptırım gücünü belirleyen bir hukuk meselesidir"kelimesidir. Bunun dışında, bir "haklar Yasası" anlamı.

                                     

1.2. Etimoloji. Teorik anlam. (Meaning of theoretical)

Çünkü Kanun hala tatmin edici bir tanım yapilamamis döneminde değişmiştir. Kantın "avukatlar hala yasanın tanımını arıyor" diyor. Bugün en yaygın olarak kabul edilen tanım şudur: "belirli bir zamanda belirli bir toplum koşullara bağlıdır ve gözlemlenecek ilişkilerin düzenlenmesinde devlet, yaptırımların uygulandığı kuralların organıdır."

Eğer teknik anlamda Kanun, çok geniş bir kavram, ifade etmek istiyorsak bir toplumda yaşayan orgutlenmis, birbirleri ile ya da bunlar birbirleriyle ilişkileri düzenleyen topluluklar kendilerini, bireyler ve İnsan Güvenliği ve devlet gücünün haklarını sağlamak amacıyla oluşturulan, bağlayıcı tarafından desteklenen bu insanlar neden topluluklar ve insanlar, evrensel, soyut ve sürekli kuralları vardır.

Hukuk, kendi içinde bilimsel bir disiplin olarak, temel olarak ikiye ayrılır. Kişilerarası hukuk genel olarak, devletin devlet kurumları veya kamu Hukukunun bir kısmı ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukukun bir parçası olarak adlandırılır. Bu ayrım, Roma hukuku ıus privatum-ıus publicumdan bir ayrımdır. Medeni hukuk, Ticaret Hukuku ve özel uluslararası hukuk özel hukuk, aksine, anayasa hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku Kamu hukuku ana alt dalları.

Kamu hukuku, hükümet ve diğer kamu kurum ve kuruluşları orgutleni, işleyişi, içerdikleri hizmetler için kurallar. Demokratik toplumlarda, kamu Hukukunun temel ilkeleri. yasal güvenlik ve yasallık ilkesi. Özel hukuk kişileri birbirleriyle olan ilişkilerini dar anlamda düzenler. Baskın Privatautonomie politikası irade özgürlüğüdür.

                                     

2. Tarih. (Date)

Hukukun başlangıcı, medeniyetin oluşumuna yakın bir şekilde ortaya çıkmıştır. M. ö. 3000lerde Eski Mısırda medeni hukuk ile hukuk oluşmuş ve bölünmüş plaka büyük olasılıkla 12 kitaptan oluşmaktadır. Maat, eşitlik temelinde tasarlanan ve bolunemezlik üzerine retorik söylemi şekillendiren kültürel özelliklerle karakterize edilir. M.ö 22. yüzyıllar İmparatora gelince Sümer Ur-Nammu, hukuk tarihinde ilk, ahlakla ilgili bir kurallar Kanunu beyanı hazırlanmıştır. M. ö. 1760 yılında Babil Kralı Hammurabi, yasalastirip tabletler için krallığın çeşitli yerlerinde yasaları ve halkı görmek için STEL olarak yerlestirtmis islettirmis. Bu yasalar Hammurabi yasaları olarak bilinir. Bu yasaların en sağlam kopyası 19. yüzyılda ve bir İngiliz Asurolojist tarafından farklı dillere çevrildi.

M. ö. 1280 yılında Eski Ahit ortaya çıkmıştır. Ahlaki yükümlülükler ve iyi bir toplumun sahip olması gereken özelliklerden bahseder. M. ö. 8. yüzyıllar boyunca, Antik Atina, küçük bir şehir devletinden başlayarak, tarihte kadınları ve köleleri dışlayan bir toplum, geniş bir katılımla ilk kez yaratılmıştır. Buna rağmen, Antik Atinada hukuk bilimi ya da hukuk rastlanmambu konuda bir kelimedir. Bunun yerine, Themis ilahi Yasası, insan Kararnamesi ve dike töreni Nomostan üçlü bir ayrım uyguladı. Ancak, eski Yunan Hukukunda, anayasal demokrasinin oluşumunda önemli yenilikler yer aldı.

Ağırlıklı olarak Roma hukuku Yunan filozofları tarafından etkilendi, ancak ayrıntılı kuralların hakimleri profesyonel ve sofistike tarafından yaratıldı. Yasal hüküm süren Roma İmparatorluğunun değişen sosyal koşullarına uyum sağlamak için uzun bir süre birçok değişikliğe uğramıştır. Bu yasalar ve içtihat hukuku, 11. yüzyılın karanlık çağlarında geleneklerle birlikte değişir. yüzyılda Ortaçağ hukuk bilginlerini incelemeye başladığında, Roma hukuku yeniden keşfedildi. Latince yasal özdeyişler rehberlik için derlenmiştir. Ortaçağ İngilteresinde, Kraliyet, tüm mahkeme davasını geliştirdiler. Bu, daha sonraki tüm Avrupa toprak Hukukunun bir kaynağı olmuştur. Avrupa genelinde geçerli olan ticaret hukuku, tüccarlar ortak ticaret kurallarına göre yapmanıza yardımcı olacak ve farklı yerel hukuk kurallarına tabi olacaklarını sağlamak için hazırlanmıştır. Oluşturulan hukukun kuralları, modern ticaret hukukunun habercisi olmuştur, sözleşme özgürlüğü ve satılabilirlik mülkiyet vurguladı. 18. 19. yüzyılda milliyetçilik, yeni yasanın ülkenin yerel Ticaret Hukuku ile birleştirildiği zaman öne çıkıyor. Napolyon ve Alman yasaları en etkili olmuştur. Bu kanunlardan deriden oluşan geniş, İngiliz ticaret ve ihracat yasalarına göre hakimlerce daha kolay uygulanabildiği için tercih edilmektedir.

Eski Hindistan ve Çin, bağımsız okullarda bulunan hukuk teorisi ve pratiğinde çeşitli yasal gelenekleri ve hukuk tarihini temsil etmektedir. MS 100 yıllarında Hindistandaki Arthashastra ve Manusmriti, işletme anlaşmaları olarak adlandırılan zorunlu yasal önlemleri içeren makalelerden oluşuyordu. Hint mitolojisi, Güneydoğu Asyada kabul edilen bir kişinin felsefi görüşüne dayanan bir tür Çoğulculuk ve hoşgörüdür. Bu Hint kültürü ve İslam hukuku, İngilterenin bir parçası haline geldiğinde Hindistan terk edildi ve bunun yerine Avrupa toprak hukuku uygulandı. Orijinal yapı, Doğu Asya yasal geleneklerinden ve ilahi dini unsurlardan oluşuyordu. Medeni hukuk sistemlerinin çoğunluğu Batı hukuk sistemleri Japonyanın Alman modernlestiren ışığında ilk ülke oldu. Çinin Qing hanedanlığının son yıllarında hukuk sistemini modernize etmeye başladı. Bugün Sovyet Sosyalist hukukunun etkisi altında, Çin Cumhuriyetinin yasal altyapısı oluşturuldu. Bugün hızlı endüstri nedeniyle Çin bir ekonomik reform dönemine girdi.

Küreselleşme süreci, hukukun etkisi altında alanın şekillenmesinde etkili olmuştur ve almıştır. Hukuk, sadece küreselleşme karşısında bir nesne olarak biçimlendirilen küreselleşme, almamis yerinin taşıyıcısı olmuştur. Küreselleşme yasasının gerçek etkilenen alanları, evrensel normlar ve uluslararası hukuk fikri olarak listelenebilir.                                     

3. Hukuk, kurallar ve özellikler. (Law, rules and properties)

Diğer herhangi bir kamu hukuku, gümrük, gelenek ve dinlerin kurallarını düzenler ve yaptırımlardan ayıran cebiri alan devletin mülkiyeti tarafından güvence altına alınır. Hukukun üstünlüğü ve bulunduğu toplumun kültürel değerleri, insan davranışını düzenlemek için hareket eder. Soyutlama ve genellik özelliği sayesinde, benzer nitelikteki tüm durumlarda uygulanır.

 • Özet: hukukun üstünlüğü ve tek bir olay olarak değil, aynı özelliği gösteren tüm olaylar belirli bir şekilde uygulanır.
 • Bağlayıcı: uyulması gereken hukuk kurallarını ifade eder.
 • Süreklilik: hukukun üstünlüğü bir uygulama olduğu sürece yürürlükte kalır. Doğanın sürekliliğinin bazı istisnai yasaları. Bu tür yasalar sadece belirli bir süre için ve bu süre içinde uygulanır. Örneğin: 1 yıl boyunca yürürlükte kalan bütçe yasaları ve her yıl çıkarıldı.
 • Genellik: sadece belirli bir kişi, aynı eyaletteki tüm kişiler için geçerli değildir. Hukukun üstünlüğü herkes için geçerlidir. Ancak, istisnalar bulunabilir. Örneğin, tartışmalı bir cezanın zihinsel yetersizliği verilmez.

Kendisini bağlayıcılık kurallarına uymaya gerek duymadan ve itmesi beklenen bir kişi uyacaktır. Hukukun üstünlüğünün toplumsal olarak kabul edilmesinden sonra, birçok insanı zorlamadan uyuyor. Ancak, sadece zorlayıcılık itaat etmek zorunda kalırsınız. Uyumsuzluk Sarti vardır.

                                     

3.1. Hukuk, kurallar ve özellikler. Yaptırımlar. (Sanctions)

Bakınız: Yaptırımlar

Hukuk alanında kamu yaptırım gücü ile uygulanır. Yasaya uymak, uymayanları cezalandırmaya zorlar ve kullanıldığı durumlarda ortaya çıkan kayıpları telafi etmez. Yine hukukun üstünlüğünü sürdürmeyi amaçlayan yaptırımlar, hukukun üstünlüğünün öngördüğü şekilde gerçekleştirilir.

Bunlar iki saf maddi ve ahlaki yaptırıma ayrılır. Yasanın ihlali durumunda uygulanan mali yaptırımlar ruhani iken, yaptırımlar bu koşulları önlemek için kullanılabilir.

Ceza hukukunda ölüm, hapis ve para cezaları, anayasa hukukunda siyasetten men edilen siyasi partiler, vergi hukuku, vergi hukuku, Kaçakçılık ve yaptırımlar gibi farklı disiplinlere yönelik farklı cezalar bulunmaktadır.

                                     

4. Yasanın temeli. (The basis of the law)

Yasaya dayalı teoriler çeşitli dönemlerde yaratılmıştır. Onları bilinçli iradeyle sıralamanız gerekiyorsa, bunlar hukukun temeli, teoriler, teori ve pozitivist irade teorilerinin bir dizi olarak görülmesidir. Bu teori, hukuk biliminin sorunlarını çözmenin ortaya çıktığı dönemde ortaya çıkmayan bazı felsefi veya politik görüşlere sahiptir.

                                     

5. Hukukun işlevleri. (Functions of law)

Hukuk iki ana işlevi yerine getirir: 1. Düzen 2 sağlar. Adalet kuracak. Adalet ve düzen arasındaki ilişki, Profesör comprehensive Australian tarafından Hedley Bull olarak alındı. Adalet ve düzen, aynı zamanda birbirini tamamlayıcı olduğu için, birbirine ters orantılı olarak ilginç bir şekilde etki eden iki önemli kavramdır. Kesinlikle hızla eksik kalır adalet sağlamak amacıyla ortaya çıkmasına neden olacaktır. Örneğin, bir cinayet davasında, geçmiş çağlarda olduğu gibi çok kısa sürede karar verildiğinde, ceza hukukunun caydırıcı etkisi ve sosyal düzenin mümkün olan en kısa sürede yürütülmesini sağlamak için format ortaya çıkacaktır. Ama belki de Adalet açısından yapılacak yanlış bir karar geri alınamaz hale gelecektir. Aksine, mutlak adalet anlamında çalışıyorsanız, en azından kayıp açısından, bu gerçekleştiğinde şemanın bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle, insanlar hukuk sisteminin yavaş hızını geciktirecek güvenden yoksundur ve adalet modern hukuk sistemlerinin en önemli sorunlarından biridir.

 • Halk arasında adalet, hakların korunmasını sağlamaktır. Fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramların uygulanmasını gerçekleştirir. Adalet sistemi ve mahkemeler, birey, ihtiyaç duyulduğunda eşit düzenin bozulduğu anlamında.
 • Sipariş belirli bir amaç için tasarlanmıştır ve herhangi bir sistemle uyumludur. Düzenin karmaşıklığını önler. Barış ve güven. İnsanlar arasında bir barış atmosferinde gerçekleşir.


                                     

5.1. Hukukun işlevleri. Bilinçli irade teorisi. (The theory of conscious will)

 • Bu teori, Tanrının ilahi iradesinin ilahi yasasına dayanır ve içindeki tek isteği ortadan kaldırılır. Yasaya uyma ihtiyacı, onun için Tanrı olarak gördükleri şeyin bir yansımasıdır.
 • Teori, devletin iradesinin kişisel iradesine dayanmaktadır. Hukuk, devlet ve temsil ettiği güçler içindir.
 • Genel irade teorisi, yasaya göre, toplumdaki insanların birbirleriyle karşılıklı anlaşmalarına ve sonuç olarak yasaya, sosyal sözleşmeye, göründüğü gibi. Sosyal sözleşmeye uyma anlaşması bunun için bir görev olarak görülüyor.
 • Her birimiz özgür irademiz ve yaptığımız şeyden kendi benliğimizden sorumludur. Bununla birlikte, bugüne kadar, bu teoriyi tamamen Gözden düşüren ve ihmal eden birçok olay olmuştur. Bu olaylardan dolayı, iyi niyetle verilen yeni hükümler sartina ile ilgilenilmektedir. Bir kişinin ehliyetine sahip olduğu bir durum varsa ve bir hata varsa, son olarak durumu kontrol edin ve duruma göre gerekli olan iyi niyet yapılır.
                                     

5.2. Hukukun işlevleri. Bu galaksideki bilinç teorisi. (In this galaxy, the theory of consciousness)

 • Tarihsel, hukuk teorisi, ulusların hukukunun temelleri. Hukuk, bir ulus doğar, yaşar ve büyür, bir yasa koyucunun iradesine bağlı değildir.
 • Doğal hukuk teorisine göre, insandan önce var olan doğal hukuk oradaydı ve doğal hukukunun insanları bu yasaya uygun olmalıdır. İnsan hakları doğal hukuk teorisine göre değerlendirilir. Örnek olarak, insanlar doğal olarak yaşam hakkına sahiptir, değiştirilemez veya kaldırılamaz.
                                     

5.3. Hukukun işlevleri. Pozitivist teoriler. (Positivist theories)

Bazı pozitivistler, hukuk devletinin başkalarının iradesinden doğduğunu, bunun sosyal bir durum olduğunu söylüyorlar. Düşünme marxini, hukuk alanındaki pozitivist teoriler arasındadır. Ona göre, tüm sosyal olaylar, dolaylı olarak dayalı ekonomik olaylar, sosyal olayların yasasına dayanmaktadır.

                                     

5.4. Hukukun işlevleri. Eleştirel teori. (Critical theory)

Kritik hukuk teorisi, evrensel akıl ve mantığa dayanan bir yasal düzene göre ortaya konulmalıdır. Bununla birlikte, yasa, siyasi iktidarın mantığının, yansıma gücünün bir ifadesi değildir. Hukuk açısından kritik hukukçular, kurallar ve tüm ifade varlığın ötesine geçer.

                                     

6.1. Hukuk sistemleri. Roma hukuku. (Roman law)

Avrupa ülkeleri arasında Türkiyenin hukuk hazırlama sürecindeki rolü hukuk sistemidir. Roma hukuku, dünyanın dört bir yanındaki hukuk okullarında öğretilir ve bugün laik hukuk sistemlerinde en yaygın olarak uygulanan birçok ülke, bu sistemin kaynağıdır. Bu sistemde, ortak hukuk ve medeni hukuk özel dava iki ana bölüme ayrılmıştır. Bu anlayış, özellikle vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için bir öncelik haline gelmiştir. Bu nedenle, diğer medeni hukuk sistemlerinden çok daha ileri düzeydedir. Yasa koyucular yapar.

Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde İstanbul şehri MS 565 yılında "Corpus Iuris Civilis" veya "codex justinianus" koleksiyonunu yaptı, uyarlanmis Bizans döneminde Roma hukukunun bir koleksiyonudur. Roma hukukunun hayatta kalması ve postmodern Avrupanın modern hukuk sistemlerinin doğduğu yer olması bu konuda önemli bir rol oynamıştır.

Roma hukukunun birçok temel ilkesi ve özdeyişi günümüze kadar kalmıştır. Masumiyet karinesi, suçlu olarak kanıtlanmış kanunsuz suç ve suç olarak ceza hukuku tarafından suçlu değil, prensip, bir eylem bu ceza olamaz nitelenem tanimlanmamis bir suç olarak önce ve kabul edilebilir hiç kimse, hiç kimse bunlardan en bilinen kendi neden onun ilkelerinden bir yargıç olamaz Kanun yürütme erki bağımsızdır.

 • Quilibet praesumitur bonus, usque dum contrarium probetur, bir kişinin içinde aksi kanıtlanana kadar iyi niyet karinesidir.
 • Leges debent ab omnibus ıntellegi yasaları herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır.
 • Adalet gecikmeli demek dilatio est negatio onun ret arasında İustitiae quaedem.
 • Dubio pro reo sanık yararlanır şüphe.
 • Qualibet poena pecuniaria Poena corporalis maior ceza cezaları herhangi bir vücuttan daha ağırdır.
 • I crime in null, nulla poena sine lege any criminal vigilante crime.
 • Actus non corruit treated if the shape is destroyed to form Servat uyulmamis.
 • I litor usus publicus est on the coast herkes tarafından kullanılabilir.
 • Kanıt yükünün actori görevdeki onus davacı proban oldu aittir.
 • Özgürlüğün değeri sonsuzdur libertatis est Aestimatio Infinita.
 • Omnes homines aequales sunt tüm insanlar eşittir.
 • IDEM suçunda NE BİS ıudicetur aynı suçtan iki kez mahkum edilir.
 • Her şeyden daha kötü olamaz son ıniquis venali Adalet, Iustitia, hangi satın alınabilir.


                                     

6.2. Hukuk sistemleri. Avrupa Arazi Hukuku Sistemi. (European Land Law System)

Ana madde: arazi hukuku ve düzeni Avrupa

İngilizcede" C ıvıl Law adı altında, bugün dünyanın birçok ülkesinin Yasası olan bu sistem, en son Avrupa arazi hukuku sistemini kullanmaktadır. Kıta Avrupasının yasal sisteminde yetkili olarak kabul edilen kaynaklar, esas olarak geçerli yasalar - özellikle daha önce kodifikin hükümet anayasaları veya tüzükleri tarafından - ve törendir. Onlar kodifikasyonda binlerce yıl öncesine dayanıyor ve bunların çoğu Babil yasasının erken bir örneğidir. Modern kıta Avrupa hukuk sistemi aslen Orta Çağ 6da Batı Avrupa tarafından keşfedildi. yüzyıl Doğu Roma İmparatorluğunun yazılarından, yasal uygulamalardan türetilmiştir. MS 529-534te Bizans İmparatoru Justinianus I. Roma hukukunda yaratılmış ve o zamana kadar kodifik dahil edilmiştir. Tüm corpus Iuris Civilis bu oluşturulan adı verilmiştir. Bizans İmparatorluğunun çöküşüne kadar Justinian Codex ayakta kaldı. Bu arada, Batı Avrupa, Codex justinianus 11. yüzyıla kadar, Theodosius yasalarında keşfedildi ve Alman geleneksel hukuku na başvurdu. Bologna Üniversitesi akademisyenleri, yasaya göre kendi yasalarını yarattılar. Roma hukuku ve kanon hukuku olarak, Avrupa toprak hukuku sistemi kodifik Kilisesi dini hukuku Avrupaya yayılmaya devam etti ve aydınlanma çağını temel aldı. 19. Fransada yüzyıl, kodu Napolyon ile, Almanya, Burgerliches gesetzbuch yasaları modernlestirmis olduğunu. Kalmamis sadece bu iki yasayı Avrupanın hukuk sistemini değiştirdi, aynı zamanda Japon ve Kore hukuk gelenekleri için bir kaynak oluşturdu. Bugün, kıta Avrupasının yasal sistemine sahip olan ve Rusyadan Çine uzanan ülkeler.

                                     

6.3. Hukuk sistemleri. Ortak hukuk. (Common law)

Ana madde: ortak hukuk

Anglo-Amerikan ülkeleri sistemde uygulandı. X.I. Norman Fetihinden sonra İngilteredeki Orta Çağda, her kabilenin geleneklerine göre eyaletten eyalete yasa ayrılmaya başladı. "Ortak hukuk" kavramı 12. yüzyılın sonunda. Hakimler ve ülke için birleşik kurumsallaşmış otorite hükümdarlığı sırasında Henryn, yasal olarak uygulanabilecek "mod", bir web sitesi oluşturmak için atandıkları ortaya çıktı. Ortak hukuktaki bir sonraki önemli adım, kralın zaman evrimlesme baronları tarafından johnun tarafından atılan bir belgedir. "Büyük yazı "ya da Magna Carta, sizi eğitmek için" belirli bir yol yerine, ülke Mahkemeleri ve kararları despotik öngörülemeyen konular hakkında karar veren yargıçların Kraliyet çevresidir. Ama zamanla, sistem daha sistematik, katı ve değişmez hale geldi ve vatandaşların kralın geçersiz kılınması için bir istek yapması ortak bir yasa haline geldi. Bunun bir sonucu olarak, Lord Şansölye, Thomas daha zamanında, adalet eksikliğini çözmek için ortak hukuk, mahkemelerin yeni bir sistem kuruldu. 19. yüzyıl İngiltere, Amerikada 1937de bu iki sistem birleştirilmiştir.

Ortak hukuk sistemleri, diğer ülkelere kıyasla daha liberal ekonomik sistemlere sahip ülkelerde daha yaygındır. Bu sistem "doğal hukuk" ilkelerine eğilimlidir. Hukuk sisteminin, spontan ve dinamik, dış gövde içinde sürekli bir şekilde olduğunu savunuyor. Doğal hukuka yakın, ortak hukuk, mağduriyetleri önlemek için yasalar karşısında yetersiz teknolojik gelişmeler yaratacağı için son yıllarda daha makul bir durum olduğunu söylemek çok daha ağır basıyor. Bu nedenle, kodifikasyon üretim aşamasının uygulanması kuralı, sadece teknoloji karşısında uyum sağlama yeteneği ile hukuk sisteminin giderek zayıfladığı ülkelerde değil, yasama yargıçlarına verilir.

Roma hukuk sistemi, hukukun bölümleri gibi, yargıçların yaratıcısı da gördükleri gibi, hukuk arasında ayrım yapmaz. Hukuk Fakültesinde, ortak hukuk aradı. Amerika Birleşik Devletlerindeki Louisiana Eyaleti istisnai olarak kabul edilir ve Kanadadaki Quebec eyaletinin ortak yasalarına tabi değildir.

                                     

6.4. Hukuk sistemleri. Dini Hukuk. (Religious Law)

Açıkçası, dini emirler dini yasalara dayanmaktadır. Bu Şeriat Müslüman hukuk sistemi halakhah ve Yahudi hukuk sisteminin bir örnektir. Bazı Hıristiyan kiliselerinde kanonik yasalar onları kabul eder ve uygular. Çoğunlukla dini hukuk"degistirilemezlik" e aksanı yapar, çünkü hükümet veya mahkemeler tarafından insanlara karşı Yasallaştırılmış Tanrının sözü olarak kabul edilir ve değiştirilmemelidir. Bununla birlikte, insan üzerinde tam ve ayrıntılı bir hukuk sistemi geliştirilmelidir. Bu nedenle, örneğin, İslam hukukunda, icma ve İctihad yönteminde bir karşılaştırma kabul edildi. Başka bir örnek olarak, Tevrat gösterilebilir. Bazı İsrailli Yahudi toplulukları basit hukuk kurallarını kullanmayı tercih etti, halakhah, hukukun Talmud yorumlamaları özetlenmiştir. Yahudi hukukunda, dini hukuk davacıları istedikleri takdirde kullanmak için izin verildi.

                                     

6.5. Hukuk sistemleri. İslam hukuku. (Islamic law)

İslam hukuku, İslam ilkelerine dayanıyor, Kuranda bir hukuk kaynağı olarak görülüyor. Kuranda bir hüküm bulunmadığında, İslam hukuku, Hadis, Peygamberin sözleri ve sünnet davranışları dikkate alınır. Hukukun karşılaştırılması ve analojisi ve mahkemenin içtihadı ICMA, din alimlerinin görüşlerinin oluşumunda önemli bir paya sahiptir. Türkiyede Osmanlı İmparatorluğunda uygulanan İslam hukuku, 1926da yürürlüğe giren medeni hukuk tarafından kaldırılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğundaki bir padişahın varlığı nedeniyle, Batıda görevden alınan Şeyh Sultanın hukuk sistemini monarşik olarak uygulayabilmesine rağmen, İslam hukukunun varlığını da uygulayabildiğini gösterir. Bugün, yasalar İslam ülkelerinin kurallarına uygun olarak belirlenmiştir.

                                     

6.6. Hukuk sistemleri. Sosyalist hukuk. (Socialist law)

Rusyadaki komünist devrimden sonra, sosyalist ülkeler sisteminde uygulanır. Daha fazla temel ekonomik koşullara dayanır ve en önemlisi toplumun halkına ait olan mülkün hakkı değildir. Gozetilmis, bireylerden ziyade toplumun çıkarları için özel hukuk arasındadır. Ayrıca Marksist ve Leninist düşünceye göre, sosyalist hukuk Komünist toplumun düzenini organize etmektir ve toplum geçici bir durumdur ve ne zaman yaptırımlara dayalı bir hukuk sistemine sahip olmayacağız. Avrupada sosyalizmin çöküşünden sonra, sosyalist hukuk sistemi de olumsuz etkilendi.

                                     

7. Uluslararası hukuk. (International law)

Bir devletin veya başka bir devletin veya devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen bir devletin uluslararası hukuku, bir kamu hukuku dalıdır. Bir devletin topraklarında vatandaşlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kuralları "iç hukuk" olarak adlandırılır. Diğer hükümet kuralları ile ilişkilerini düzenleyen bir devlet veya uluslararası kuruluşlar" yabancı hukuk u doğurur. devlet iç hukukta üstün bir iradeye sahiptir. Ancak, uluslararası hukukta devlet gibi bir üstünlüğe sahip olacaksınız, bu yüzden bağlanacaklar ve Devletlere bunları uygulamak için bir yetki var. Uluslararası hukukta devletler arasında eşitlik sorunu var. Uluslararası toplumun yan yana eşit ve egemen devletler sistemi vardır. Bu sistemde, yan yana, eşit ve egemen devletler, hem ayırt edici hem de zayıf bir özelliktir. Bu sistem zayıf yaratır, çünkü kuralları yapar, uygular ve varlıkları, eşit ve egemen Devletleri gözden geçirir. Üst organ arasındaki ilişkileri düzenleyen yasal kuralların kaynağı olarak birbirine ve egemen varlıklara eşittir. Bu nedenle, bu sistemde, kurallar, yaratıcı, kendisine tabi olacaklarla aynıdır. Merkezileşme, uluslararası toplumdaki Devletlerde olduğu gibi, güç sergilerinden yoksun bir yapı var. Yasama işlevi devletler tarafından yerine getirilir.

Uluslararası hukukun kaynakları, antlaşmalar, geleneksel hukuk, hukukun genel ilkeleri, içtihat hukuku ve doktrin. Gözden Geçirme uluslararası hukukun ana konuları şunlardır: uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukuk, uluslararası hukukun mekansal kurallarının insanları, kara, deniz, hava, kara, devletin tanınması, iyi niyetle, Devletler, diplomatik ilişkiler, sorumluluk, çatışma çözümü, güç kullanımı.

                                     
 • sigorta hukuku genel kamu hukuku hukuk felsefesi ve sosyolojisi, hukuk tarihi, idare hukuku insan hakları hukuku is ve sosyal güvenlik hukuku karsılastırmalı
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti nin ilk hukuk okulu olarak 1925 yılında Ankara da Ankara Adliye Hukuk Mektebi adıyla kurulan
 • Kanunu dur. Medeni hukuk kisiler hukuku aile hukuku miras hukuku esya hukuku borçlar hukuku dallarına ayrılır. Türk hukukunda medeni kanun ve borçlar
 • Lâik hukuk insanların bir toplum olarak birlikte yasama ihtiyacından doğan, kaynağını doğrudan insan aklından alan, toplumsal gereksinimlere göre değisebilen
 • Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk uluslararası iliskiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası
 • Doğal Hukuk ile ilgilidir. Ingiltere kolonilerinin yasal sistemi için Ortak hukuk sayfasına bakınız. Doğal hukuk kuramı, doğal hukuk veya doğa hukuku Latince:
 • Modern hukuk sistemleri dünyada genel olarak üç temel sistem veya bu sistemlerin kombinasyonları üzerine oturmaktadır: Anglo - Sakson Hukuku Ortak Hukuk Kıta
 • Hukuk fakültesi, hukuk biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki çesitli dallarda arastırmalar yapılan fakülte. Mezunları, avukatlık, hâkimlik, savcılık
 • Avrupası hukuk düzeni ya da diğer bir adla Kıta Avrupası hukuk sistemi, modern dünyadaki en yaygın hukuk düzenidir. Temellerini Roma hukukundan alan Kara
 • Hukuk sosyolojisi, sosyoloji boyutuyla hukuk eksenli arastırmalar yapan bir bilim dalıdır. Hukuk çok boyutlu bir olgu, bir kurumdur. Hukukun bir norm düzeni
                                     
 • alanları hukukun kaynağı, amacı, adalet, mevcut hukuk düzenlerinin pozitif hukuk mesruiyeti gibi ortaya konabilir. Ancak pozitivist yahut realist hukuk teorileri
 • arasındaki iliskileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk Ticaret Hukuku Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku Türkiye de bu alanı düzenleyen baslıca
 • sağlayan hukuk dalıdır. Prof. Dr. Metin Günday ın tanımlamasına göre: Idare hukuku en genis anlamıyla idarenin hukukudur O halde, idare hukukunun konusunu
 • özel hukuk kisiler arası hukuk sorunlarında hangi devletin hukukunun uygulanacağını karara bağlar. Hiçbir devlet kendi hukuku dısındaki hukuk sistemlerini
 • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi bünyesinde lisans ve lisans üstü hukuk eğitimi veren fakülte. 2002 - 2003 akademik yılında 140
 • Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi veya kısaca Hukuk Müzesi Ankara nın Çankaya ilçesinde Türkiye Barolar Birliği binası içerisinde bulunan bir müzedir
 • asliye hukuk mahkemeleri, Türkiye de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biridir. Sulh hukuk mahkemeleriyle birlikte temel hukuk mahkemelerini
 • sulh hukuk mahkemeleri, Türkiye de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biridir. Asliye hukuk mahkemeleriyle birlikte temel hukuk mahkemelerini
 • Üniversitesi Hukuk Fakültesi ya da kısaca ITICÜHF Istanbul da bulunan Istanbul Ticaret Üniversitesi ne bağlı olarak faaliyet gösteren hukuk fakültesidir
 • Ortak hukuk ya da Anglo - Sakson Sistemi, Ingilizce: common law özellikle tarihinde Birlesik Krallık sömürgesi olan birçok ülkenin hukuki temellerini
 • Müdâfaa - i hukuk cemiyetleri, Osmanlı Imparatorluğu nun 30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi ni imzalayarak Itilaf Devletleri ne teslim olması üzerine Osmanlı
                                     
 • kamu hukukuna girer. Anayasa hukuku Idare hukuku Ceza hukuku Vergi hukuku Mali hukuk Yargılama hukuku Icra - iflas hukuku Devletler genel hukuku Özel hukuk
 • Mali hukuk ya da maliye hukuku kamu gelirlerinin toplanmasına ve kamusal giderlere iliskin hukuk kurallarını içeren bir hukuk dalıdır. Mali hukuk gelir
 • Üniversitesi Hukuk Fakültesi Istanbul da bulunan Marmara Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan hukuk fakültesidir. 1982 yılında Türkiye deki dördüncü hukuk fakültesi
 • Bizans hukuku artan Hristiyan etkisi ile özünde Roma hukukunun devamıdır. Çoğu kaynak Roma hukuk geleneği olarak Bizans hukuku nu 6. yüzyılda I. Justinianus
 • Roma hukuku Antik Roma nın hukuk sistemidir. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımına dayanmaktadır. Bu ayrım ilk kez Roma hukukunda yapılmıstır. Beseri bir
 • Anarsist hukuk anarsist bir toplumda gerekli olabilecek olan karar verme ve uygulama ile ilgili normlardan olusan teorik bir yapıdır. Bugün hukuk tanımının
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa - i Hukuk Cemiyeti, Mondros Mütarekesi nden sonra Anadolu nun ve Rumeli nin çesitli sehirlerinde, isgallere karsı kurulan millî
 • קניא anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. yasalar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. Yürürlükte
 • commune ye Kamu hukukuna veya ülkeye has bir hukuka sahiptir. Bunlar örfi hukuk sözlesmeler, yazılı hukuk yargı hukuku veya Uluslararası hukuk konularıdır

Users also searched:

Hukuk, hukuk, eitim, nadirkitap hukuk, hukuk okumayin, hukuk fakltesi, hukuk eitim, modern hukuk tanm, modern, faklteleri, vikipedi, nadirkitap, iin, gerekir, okumayin, fakltesi, tanm, hukuk iin ka net gerekir tyt - ayt, hukuk - vikipedi, en iyi hukuk faklteleri,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Hukuk okumayin.

Hukuk Bölümü Nedir? Mezunu Ne Is Yapar?. Bu doğrultuda, 2012 yılında mezun olunca önce özel hukuk alanında yasal stajımı tamamlayarak avukat oldum. Ardından Koç Üniversitesinde kamu hukuku tezli. En iyi hukuk fakülteleri. Hukuk Fakültesi BAU Bahçesehir Üniversitesi. Jurix Türkiyede tüm hukuk dergilerinde yayınlanmıs makaleleri size sunmayı hedefleyen bir veritabanıdır. Ülkemizde halen düzenli olarak yayınlanan dergilerin. Modern hukuk tanımı. Hukuk Fakültesi UFUK ÜNIVERSITESI. Istanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında yüksek.

Hukuk eğitim.

Hukuk Fakültesi Çağ Üniversitesi. Hukuk Sohbetleri II Yayınlanma Tarihi: 26 Mart 2021, Cuma. Hukuk Sohbetleri 1. 2. 3. 4. 5. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Akademik Takvim. Hukuk için kaç net gerekir tyt - ayt. Hukuk mezunlarına issizlik kamuflajı!. – Sözcü Gazetesi. Duyurular. 8. Mart. Inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığından Tüm Öğrencilerimize. 16. Subat. 2020 2021 Bahar Dönemi Ders Programı ​Güncellendi. 2. Nadirkitap hukuk. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. GAZIANTEP ÜNIVERSITESI HUKUK FAKÜLTESI. Hukuk fakültesi. Hukuk Fakültesi AKÜ. Salgın günleri birçok hukuki problemi beraberinde getirmekte, basta avukatlar olmak üzere hukuk uygulayıcılarının kafasında soru isaretleri yaratmaktadır. Kitap​.


Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası DergiPark.

Hukuk Lisans Programı, 240 AKTSlik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden olusan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim öğretimi. Hukuk Kitapları Çesitleri ve Fiyatları %35 indirim Hepsiburada. Hukuk lisans programları için TYT AYT Net Sihirbazı: Geçen sene bu programlara yerlesen son kisi kaç net yapmısdır?. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Içisleri Bakanlığı. T.C. IÇISLERI BAKANLIĞI. Ara. BAKANLIKOpen submenu HIZMETLERIMIZ FAALIYETLERIMIZ GÜNDEMOpen submenu VALILIKLER ILETISIM.

Hukuk Kitapları Hukuk Seçkin Yayıncılık.

Hukuk, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü olarak tanımlanır. Genel olarak hukuk fakültesi ceza hukuku, anayasa hukuku. Istanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Mimar Sinan Mah​, PK: 24070 Merkez Erzincan Telefon: 0446 225 17 41 – 42 43. Belge Geçer.


Hukuk Fakültesi – Ankara Üniversitesi.

Hukuk mezunlarına issizlik kamuflajı!. Cumhurbaskanının açıkladığı, Insan Hakları Eylem Planı ile hukuk fakültelerinin öğrenim süresi 4 yıldan. Hukuk Market. Insaat Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi Baslıyor. 199. Çarsamba Semineri ​Orman Yangınlarının Önlenmesinde Ceza Hukukunun Islevi: 6831 Sayılı Kanun.


Hukuk Fakültesi.

Istanbul Kültür Üniversitesi IKÜ Hukuk Fakültesi Adaleti en doğru sekilde savunacak Kültürlü hukukçular yetistiriyor!. Hukuk fakültelerine giriste aranan basarı sıralamasının 100 bine. UHAP. ULUSAL HUKUK AĞI PROJESI. Lütfen bekleyiniz isleminiz yapılıyor. Kullanıcı Girisi UHAP Tanıtım Hakkımızda Gizlilik Güvenlik Yasal Uyarı Iletisim​. Hukuk Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi. HUKUK FAKÜLTESI. HUKUK FAKÜLTESI. 2008 – 2009 akademik yılında eğitim ​öğretime baslayan Yasar Üniversitesi Hukuk Fakültesi yetkin akademik kadrosu. Güncel Hukuk. Tel: 90 312 596 44 45 hukuk@.tr Ana Sayfa. ANKARA SOSYAL BILIMLER ÜNIVERSITESI Hukuk Fakültesi. Select your language. Hukuk Fakültesi Marmara Üniversitesi. IGUL Yapay Zeka Hukuku Arastırma Grubu Makale Yazım Çalısması. Detaylar için tıklayınız. 2020 12 28. 2020 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Vize Sınavlarının.

UHAP TBB Ulusal Hukuk Ağı Projesi.

Tüze Hukuk Dergisinin 6ncı Sayısı Yayımlandı. Haberin Devamı. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni, Demokrasi ve Özgürlükler Adasında. Hukuk Fakültesi: Ana Sayfa. Hedefimiz Hukuk dünyasındaki gelismelere cevap verebilen, ulusal ve uluslararası, karsılastırmalı hukuk bilgi ve tecrübesine sahip, yeni hukuk alanlarında. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Hukuk Söylesileri 2021 1. 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü Etkinli. 2019 2020 Mezunları Slaytı. 2019 2020 Fakültemiz Mezunları Slayt Videosu. Söylesi.

Hukuk Akademisi Deneyimi Geleceğe Tasıyoruz.

Bunun yanı sıra, Türkiyenin ilk ve tek denizcilik ihtisas üniversitesi olan Pîrî Reis Üniversitesinde temel hukuk eğitimi ile birlikte, özellikle Deniz Hukuku. Inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Genç Hukukçu Arastırmacıla… I.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültes… Tek Ders Sınav Basvurusu hk. 24 Mar. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Kılınç Hukuk & Danısmanlık, birçok farklı alanda faaliyet gösteren müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda hukuki hizmet veren bir hukuk bürosudur. Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Anasayfa HUKUK FAKÜLTESI. Bölümler ×. Kamu Hukuku Özel Hukuk Dergimiz Hakkında Fakülte Dergisi Iletisim Akademik Telefon. Hukuk Fakültesi – Yasar Üniversitesi. Hukuk, hukukçu olmayanlar için kolay, hukuk eğitimi alanlar için zor bir alandır. Bu alanın zorluğu, genel kanının aksine hukukun ezber olmasından değil, aksine​.


Aksan Hukuk Bürosu.

Etkinlikler Tümü. Yalova Üniversitesi Merkez Yerleskesi, Çınarcık Yolu Üzeri 77200 Yalova. 0226 815 51 00 hukuk@.tr va. Hukuk Eğitim Internetin olduğu her yerde eğitim seninle. Akademik Hukuk Fakültesi. HABERLER Hukuk Fakültesi HEPSI Aras. ın ​Tarihsel Gelisim Sürecinde Güncellestirilmis Mülteci Hukuku adlı kitabı yayımlandı. Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep. Mali Hukuk Anabilim Dalı Akademik Takvim Memnuniyet Anketleri Öğr. Yer. Prog. ÖYP. Duyuru. 2020 2021 Eğitim Öğretim Yılı​. Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanları Anadolu Üniversitesi. Hukuk Fakültesi, 23.03.2021. 2020 2021 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı. Hukuk Fakültesi Tek Ders Sınavları. Hukuk Fakültesi, 01.03.2021.

Hukuk Fakültesi Fakülteler Akademik Medipol Üniversitesi.

Bkz: emredici hukuk kurallari bkz: erdogan tezic bkz: erk bkz: evlenme bkz: evlenmek bkz: evrensel insan haklari bildirisi bkz: ferman demirkol bkz: fiil. Kılınç Hukuk & Danısmanlık: Anasayfa. Istanbul Medeniyet Üniversitesi Her hakkı saklıdır © 2021. Kullanım Kosulları Gizlilik Politikası Hukuk Fakültesi Twitter Hesabı Hukuk Fakültesi Instagram. Hukuk Fakültesi Akademik Istanbul Bilgi Üniversitesi. Baskent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1997 1998 akademik yılında eğitim ​öğretime baslamıstır. Ülkemizde hukuk fakültelerine çok büyük talep olmasına karsın,. Hukuk Fakültesi Baskent Üniversitesi. Hos Geldiniz. 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılında lisans eğitimine baslayan ve ilk mezunlarını Haziran 2016 da veren Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi,.


Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 16 Mart 2021 Baskent Üniversitesi Türk Borçlar Hukuku Açısından Isimsiz Sözlesmeler Konulu Online Sempozyum. Hukuk Fakültesi Adalet Mülkün Temelidir. Istanbul Hukuk Mecmuasında, hukuk ve veya hukuk ile iliski kuran bilimsel disiplinler alanlarında, özgün akademik çalısmalara yaslanan, teorik veyahut. Jurix Hukuk Dergileri Veritabanı. Geri Dön. Öğretim Elemanları. MILLETLERARASI HUKUK ANABILIM DALI TARIHI ANABILIM DALI. CEZA VE CEZA MUHAKEMESI HUKUKU ANABILIM DALI. Hukuk Fakültesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Hukuk bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için. Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Türk Anayasa Hukuku, Uluslararası.


Hukuk EA TYT AYT Net Sihirbazı Yükseköğretim Program Atlası.

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleskesi 35390 Buca Izmir TÜRKIYE Tel: ​90 232 420 18 24 420 18 25 301 60 08 Faks: 90 232 420 18 27 301 60. Piri Reis Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Hukuk Akademisi bünyesinde planlanan tüm mesleki öğretim programları temelde tek bir hedefe ulasmayı amaçlar Uygulama odaklı ve tecrübe aktarımını​. Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi. Sdu law dü hukuk. ısparta,süleyman demirel üniversitesi hukuk fakültesi,faruk turhan, türkiyedeki hukuk fakülteleri, sdü hukuk, sdu hukuk, hukuk fakültesi. Hukuk Güncel Hukuk Haberi Hürriyet. Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır. Bu nedenle, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Anayasa Hukuku,​. Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Dekanın Mesajı. Dünyadaki en eski bilim dallarından birisi olan hukuk, her toplumda farklı sekillerde gelismis olmakla birlikte,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →