★ Free online encyclopedia. Did you know? page 230                                               

Salve Regina

Salve Regina, veya Kutsal Kraliçe, bir Hristiyan ilahisidir. Meryem Ana Ilahisi olarak geçer ve bu tarz ilahiler Meryem Anaya adanır. Bu ilahiyi söyleyenlerin çok büyük kesim Katoliktir. Hristiyanların pazar günlerindeki kilise ayinlerinde bu ila ...

                                               

Tasavvuf edebiyatı

Tasavvuf, kelime anlamıyla "sufi olma, sufiye yolunu izleme" demektir. Tasavvuf ehline mutasavvıf ya da sufi denir. Tasavvuf edebiyatı ise tasavvufla uğrasan kisilerin ortaya koyduğu ürünleri kapsayan edebiyat türüdür. Halk edebiyatının "tasavvuf ...

                                               

Mesnevi

Mesnevi, özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden olusan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı siir biçimidir.

                                               

Keskül (kap)

Farsçada" çanak” anlamında kullanılan "keskül", tasımak ve götürmek anlamındaki" keshidan” ile omuz anlamındaki" kul” kelimelerinden olusur. Fukara ise, Arapça yoksul fakir kelimesinin çoğuludur. Fakir olma durumu, sufizm bakısı ile maddi olarak ...

                                               

Mevlevîlik

Mevlevîlik, 13. yüzyılda yasamıs Mevlana Celaleddin Ruminin görüsleri ve tasavvufî düsünceleri üzerine, kendisinin ölümünün ardından gelisen tarikattır.

                                               

Sâkıb Mustafa Dede

Sâkıb Mustafa Dede Mevlevî seyhi. Asıl adı Mustafadır. 1492deki Haçlı istilasından önce Endülüsten Izmire göç eden bir seyhin soyundan gelir. Babasının adı El-Hac Ismâil Efendi, annesi de Halime Hanımdır. Amcalarınn adları Ibrahim ve Mehmeddir. D ...

                                               

Tennure

Tennure, Mevlevi dervislerin giydikleri sema töreninin ayrılmaz bir parçası üst tarafı dar, asağısı genis, kolsuz bir elbisedir. Sema tennuresi ve hizmet tennuresi olarak ikiye ayrılır. Sema tennuresinin beyaz renkte olması kefeni ve ölümü simgel ...

                                               

Gümüshanevî Dergâhı

Gümüshânevî dergâhı, Naksibendi tarikâtının Halidî kolu olan dergâhtır. Seyh Ahmed Ziyaüddin Efendinin 1859’da Istanbul, Cağaloğlu’ndaki Fatma Sultan Camii’nde ilk irsada baslaması sonrasında bu camiinin adı "Gümüshanevi Dergahı / tekkesi" olarak ...

                                               

Hâlidîlik

Halidilik adını Halid Bağdadîden alır. Islâm dinine bağlı bir Sünnî tarîkat olan Naksibendîliğin en yaygın kollarından biridir. Türkiyede etkinlik gösteren Naksibendî seyhleri genellikle Halidîdir.

                                               

Naksibendilik

Naksibendilik, Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemlestirilen, Muhammed Bahauddin Sah-ı Naksibendinin isim babası olduğu Sünni Islam dini tarikatı. "Nakıs yapan" anlamına gelen Naksibend, Naksibendi mürsidlerinin, kalbi dünyadan ahirete bağl ...

                                               

Silsile-i sâdât

Silsile-i Sâdât, Peygamber Muhammedin kendisinden sonra yerine vekâlet edeceğini hadislerinde haber verdiğine inanılan evliyâların olusturduğu zincirdir. Günümüzde Naksibendi Tarikatının kollarına ait farklı birçok "Silsile-i Saadat" mevcûttur. A ...

                                               

Safevîlik

Safevi Tarikatı, Safiyüddin Erdebilî tarafından Erdebil kentinde kurulmus bir sufi tarikattır. Erdebil, Hazar Denizi’nin güney batı kıyısında, günümüzde Iran’ın kuzey batı bölgesinde yer alan bir kenttir. Döneminde Anadolu’nun Doğu Anadolu Bölges ...

                                               

Safevî-Kızılbas tarihi

Safevî-Kızılbas tarihi, Safevîler adlarını Seyh Sâfi Sultân’ûl-Halvetî Pir-i Türkmen Seyh Zahid Gilani’nin kızı" Bibi Fâtıma” ile evlenen ve böylece Gilani’nin vefâtından sonra da kendi adıyla anılan Safevî Tarikâtı kuran Safiyüddin Erdebilî’den ...

                                               

Tarikat

Tarikat, veya tarik kelimesi "yol" tarikat "yollar" anlamına gelir, "Allah’a ulastıran yol" mânâsında kullanılmaktadır. Tarikatlar Selçuklu ve Osmanlıya özgün düsünce ve inanç hareketleri olarak değerlendirilmektedir. Birçok tarikatın mensei Hicr ...

                                               

Babailik

Babâ’îyye ya da Babâîlik, Horasan doğumlu olan Ebul-Baka Baba Ilyas bin Ali el-Horasânî ve müridi Baba Ishâk Kefersudînin ayaklanması ile tanınan Vefâî Tarikatı çevrelerine verilen addır. Gerçek Ehl-i Beyt sevgisini ön planda tutan ve Irakta yasa ...

                                               

Celvetilik

Celvetîlik ya da Celvet’îyye - Halvetiyyenin bir alt sınıfına ait olan ve Halvetiyye Islâm Tarikâtı ile karıstırılmaması gereken bu Sufi tarikât, Bayramiyyenin yan kollarından birisi olarak Hacı Bayram-ı Velinin müridlerinden "Akbıyık Sultan" tar ...

                                               

Hoca (Ismaililik)

Hocalar - Ismaili, Ondördüncü yüzyılda Ismaili Dâîsi Pir Sadred-Dîn tarafından kurulan ve Pakistanın kurucusu Muhammed Ali Cinnah ailesinin de mensubu oldukları Ismaili tarikât.

                                               

Kalenderilik

Kalenderîlik ya da Kalender’îyye 10. yüzyılda Iranda, Horasan Melametiliğinden kaynaklanan bir sufilik akımı olarak ortaya çıkan 12. yüzyılın sonunda Cemaleddin-i Savi adlı Iranlı bir sufinin gayretiyle teskilatlanarak Orta Doğuda ve Orta Asyada ...

                                               

Kütahyalı Seyh Haydar Efendi

Haydar Efendi, Rufâi Tarikatı seyhi. Eskisehir esrafından Hüsamettin Çelebinin torunu ve Sipahi Mustafa Ağanın oğlu olup 1814te Kütahyada doğdu ve orada tahsil gördü. 1834te sipahizâde olması dolayısıyla yüzbası rütbesiyle orduya alındı. 1839da z ...

                                               

Mehmed Emin Kandehârî

Mehmed Emin Kandehârî Kâdirî Tarikatı seyhi. Babası Abdullah isminde bir zat olup kendisi Kandehar sehrinde doğdu. O taraflarda tahsilini tamamladıktan sonra Kâdirî Tarikatına bağlanarak seyahat yoluyla 1819da Kütahyaya geldi. O tarihte Anadolu v ...

                                               

Melamilik

Melamîlik ya da Melamîler 8. yüzyılda Samanîler devrinde Horasan, Iran’ında faaliyet gösteren bir sufi topluluktur. Melamet kelimesi, "kınanmıslık, itab ve serzenislik, rezillik ve rüsvaylık" anlamlarına gelmektedir.

                                               

Nimetullahilik

Ni’metullah’îyye, Ni’metallahîlik, ya da Ni’metullahî Tarikâtı, Emir Nûr’ed-Dîn Ni’metullah bin Mir Abdullah tarafından 14. yüzyılda kurumsallastırılan Azerî kökenli bir sufi tarikâtı.

                                               

Rufâilik

Rüfailik ya da Rifâiyye, Tasavvufi inanısa göre kurucusu ve piri Ahmed er Rüfâi olan Islamîyetin bir tarikatıdır. Ilk sufi tarikatlardan biri olan Rüfâiyye’nin kurucusu, asıl ismi Ahmed bin Ali el-Mekki bin Yahya olan, Ahmed er-Rüfâi’dir. Aktab-ı ...

                                               

Sövalye tarikatı

Sövalye tarikatları ilk kez Haçlı Seferlerinde olusmus dini tarikatlardır. Aslen görevleri kutsal topraklara hac için gelen insanları korumak, onlara eslik etmek, bakım sağlamak ve Kutsal Sehirleri Müslümanlardan korumaktı. Tarikatlara katılım ko ...

                                               

Yesevîlik

Yesevîlik, adını Alevî-Yesevî tarikâtı seyhi Hâce Yûsuf el-Hemedânînin müritlerinden Hoca Ahmed Yesevîden alan, Islâmda kadın-erkek denkliğini günümüz Alevilerine kadar yasatan, Anadolu Alevîliği ile gündeme kadar devam eden, Alevî-Bektâsî Tarikâ ...

                                               

Emanet (dizi)

Seher, annesiz ve babasız kalan yeğeni Yusuf’u emanet olarak görmektedir. Onu korumak ister ve bu konu da her seyi göze alacaktır. Seher, yaslı babasıyla birlikte yasayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, K ...

                                               

Kanal 7

Kanal 7, 27 Temmuz 1994te Istanbulda yayın hayatına basladı. Kanal 7 ilk logosunu 27 Temmuz 1994 tarihinden Eylül 1999a kadar kullanmıs, ikinci logosunu da Eylül 1999dan 13 Eylül 2002 tarihine kadar kullanmıs ve üçüncü logosunu da 14 Eylül 2002 t ...

                                               

Kanal 7 tarafından yayınlanan programların listesi

Iskele Sancak Mehmet Acet. Baskent Kulisi Mehmet Acet.

                                               

Caillou

Caillou, yazar Christine LHeureux ve çizer Hélène Desputauxun kitaplarından televizyona uyarlanan Kanada yapımı çizgi dizidir. Dizi, Caillou adlı 4 yasındaki bir erkek çocuğun insanlarla iliskilerini ve günlük yasamını konu alır. Orijinal dili Fr ...

                                               

Ask ve Kin

Ask ve Kin, 1964 çıkıslı Türk filmi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Turgut Demirağ üstlenmistir. Evlendiği gece bir trafik kazasında sakat kalan bir adamla, karısının hikâyesini konu almaktadır.

                                               

Ben X

Ben X, Nic Balthazarın yönettiği ve basrollerinde Greg Timmermans,Laura Verlinden ve Marijke Pinoyun oynadığı 2007 Belçika yapımı drama türünde film.

                                               

Türkiyede sigara

Tütün, Osmanlı topraklarına 17. yüzyıl sonlarında Cenovalı denizciler tarafından getirilmistir. Bir zaman sonra Iskeçe ve Selanikte üretimi baslamıstır. Yangınlara neden olduğu gerekçesiyle IV. Murat yasak getirmeye çalısmıs fakat basarılı olamam ...

                                               

Medarı Maiset Motoru

Medarı Maiset Motoru ya da Birtakım Insanlar, Türk yazar Sait Faik Abasıyanıkın 1944 yılında yayınlanan ilk romanı. Roman ilk olarak Yeni Mecmua dergisinde 4 Ekim 1940 ile 21 Subat 1941 tarihleri arasında, 75 ile 95. sayılarda 19 bölüm olarak yay ...

                                               

Sırça Kösk (öykü)

Sırça Kösk ", Sabahattin Alinin kısa öyküsü. Sabahattin Alinin 1947de yayınlanan Sırça Kösk kitabına da adını veren bu masalı diğerlerinden önce yazılmasına rağmen kitabın ve masallar bölümünün sonunda yer almıstır. Dört masalın en uzunu budur.

                                               

Amerikan Pastası: Beta Evi

Amerikan Pastası: Beta Evi 2007 yılında Eric Lindsay tarafından yazılıp Andrew Waller tarafından yönetilen, yapımcılığını Joel Soisson ve Keith Birderın üstlendiği gençlik komedi dizisidir. Amerikan Pastası Serisinin altıncı filmidir. Serinin ilk ...

                                               

Amerikan Pastası: Bulusma

Amerikan Pastası: Bulusma, Jason Biggsin basrolünü oynadığı, Jon Hurwitz ile Hayden Schlossbergin yazıp yönettiği 2012 yapımı komedi filmidir. Film Amerikan Pastası serisinin 8. ve son filmidir. Bu filmde orijinal serideki oyuncular yani Amerikan ...

                                               

Amerikan Pastası: Çıplak Yol

Amerikan Pastası: Çıplak yol 2006 yılında Eric Lindsay tarafından yazılıp Joe Nussbaum tarafından yönetilen, yapımcılığını Joel Soisson ve Keith Birderın üstlendiği gençlik komedi dizisidir. Amerikan Pastası Serisinin besinci filmidir. Bunun ardı ...

                                               

Osmanlı döneminde izcilik

Istanbul’da yoğunlasan Izci örgütleri arasında en kalabalığı ve en yıkıcı olanı Rum Izci Örgütüdür. Bu örgütün Yerel Rum Cemaatinden yardım gören ve doğrudan Atina’dan yönetilen askeri bir yapısı vardır. Rumları Yunanlastırmak ve Rumların bulundu ...

                                               

Trakya Izciler Birliği Federasyonu

Trakya Izciler Birliği Federasyonu: 8 Temmuz 2014 tarihinde Sakarya merkezli olarak kurulmus bir izcilik federasyonudur. Kısa adı TIBdir. Tam özerk bir dernekler federasyonu olarak Sivil Toplum Kurulusu statüsündedir. Faaliyet alanı tüm Türkiyedi ...

                                               

Türkiyede izcilik

Türkiye Izcilik Federasyonu TIF: 1992de Basbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmus bir spor federasyonudur. Bugün Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde özerk yapıda bir spor federasyonudur. 55 i ...

                                               

Nickelodeon (Türkiye)

Nickelodeon, 10 Aralık 1997de kurulan bir çocuk kanalı. Dünyada ve Türkiyede 24 saat yayın yapan ilk çocuk kanalı olmustur. Türkiyede tivibu dısındaki tüm platformlarda yayın yapmıstır, su an sadece Digiturk üzerinden yayın yapmaktadır. 2003-2014 ...

                                               

Türkiyede video oyunculuğu

Türkiyede video oyunculuğu, Türkiyedeki video oyunu kültürü ve endüstrisi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en önemli video oyun pazarlarından biri konumunda olan ve bu bölgenin en önemli iki oyun fuarı olan GameX ve GISTe evsahipliği Türki ...

                                               

Ben, Natalie

Ben, Natalie Fred Coe tarafından yönetilen 1969 yapımı Amerikan komedi-dram filmidir. A. Martin Zweiback tarafından senaryosu hazırlanmıstır. Oscar ödüllü hikâyeyi Stanley Shapiro yazmıstır, ve özgün bir hikâyeye dayanmaktadır. Bu filmde rol alan ...

                                               

Crooklyn

Crooklyn 1994 yapımı Spike Leenin yazıp yönettiği bir biyografi filmi. Film 1970lerde Brooklyn bölgesinde geçmektedir. Filmde genç bir kız olan Troy ve ailesini anlatır. Film boyunca, Troy dört kabadayı kardesi, onu çok seven fakat sıkı annesi ve ...

                                               

Dönüm Noktası

Crossroads, basrolünü pop yıldızı Britney Spearsın üstlendiği 2002 yapımı bir komedi-dram filmidir. Filmin yönetmenliğini Tamra Davis üstlenirken senaryo Shonda Rhimesa aittir. Spearsa ilk beyazperde deneyiminde Kim Cattrall ve Dan Aykroyd da esl ...

                                               

Eve Dönüs (film, 2004)

Eve Dönüs, Zach Braffin yazdığı, yönettiği ve bas rolünü Natalie Portman, Peter Sarsgaard ile paylastığı filmdir. Film New Jerseyde bir ay gibi bir sürede çekildi. Film Sundance Film Festivalinin resmi seçimi oldu. Ayrıca Bağımsız Ruh Ödüllerinde ...

                                               

Gypsy 83

Gypsy 83, Todd Stephens tarafından yazılıp yönetilen 2001 yapımı bir drama filmidir. Film, New Yorkta düzenlenen bir festivale gitmekte olan Gypsy ve Clive adında iki genç Gothun hikâyesini anlatmaktadır.

                                               

Kesinlikle, Belki

Kesinlikle, Belki, Adam Brooks tarafından yazılıp yönetilen, bas rollerini Ryan Reynolds, Isla Fisher, Rachel Weisz, Elizabeth Banks, Abigail Breslin ve Kevin Klineın paylastığı ABD, Ingiltere ve Fransa 2008 ortak yapımı romantik komedi sinema fi ...

                                               

Mystic Pizza

Mystic Pizza, 1988 yapımı komedi filmi. Basrollerini, Annabeth Gish, Julia Roberts, Lili Taylor, Vincent Phillip DOnofrio gibi isimler paylasmıstır. Filmde bir pizza dükkanı ve o dükkanın içinde yasanan çalısma ortamı, dostluklar, müsterilerle ol ...

                                               

Uzun Bir Gece (film, 1988)

Uzun Bir Gece, William Richert tarafından yazılmıs "Arent You Even Gonna Kiss Me Goodbye?" adlı romandan uyarlanmıs bir 1988 filmidir. William Richert tarafından yönetilen bu filmin basrolünden River Phoenix, Ann Magnuson, Meredith Salenger basro ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →